در پایه ی ششم موارد زیر مورد بحث و آموزش قرار گرفته است:

الگوهای عددی – یادآوری عدد نویسی – بخش پذیری – معرفی اعداد صحیح – جمع و تفرق کسرها – ضرب کسرها – تقسیم کسرها – محاسبات با کسر -یادآوری ضرب و تقسیم – تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی – تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری – مرکز تقارن و تقارن مرکزی – دوران – محورهای مختصات – تقارن و مختصات – طول و سطح – حجم و جرم – مساحت دایره-خط و زاویه – کسر،نسبت،تناسب – کاربرد درصد در محاسبات مالی – کاربرد درصد در آمار و احتمال – تقریب – اندازه گیری و محاسبات تقریبی.

آموزش الگوهای عددی صفحه ی 2 ریاضی ششم Riazifilm

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

آموزش الگوهای عددی صفحه ی 2 ریاضی ششم Riazifilm

0
رایگان!

آموزش بخش پذیری صفحه ی 11 و 12 ریاضی ششم Riazifilm

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

آموزش بخش پذیری صفحه ی 11 و 12 ریاضی ششم Riazifilm

0
رایگان!

آموزش دوران ـ ریاضی ششم صفحه ی 70 Riazifilm

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

فیلم حل تمرین ـ سایت ریاضی فیلم ـ Riazifil.ir/lms

0
رایگان!

آموزش دوران ـ ریاضی ششم صفحه ی 71 Riazifilm

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

فیلم حل تمرین ـ سایت ریاضی فیلم ـ Riazifil.ir/lms

0
رایگان!

آموزش ریاضی ششم

بدون امتیاز 0 رای
5,500 تومان

در این دوره ریاضی ششم بطور کامل آموزش داده می شود و شرط شرکت در این دوره: کسب امتیاز قبولی (نمره ی 15) در آزمون ورودی می باشد.

93
5,500 تومان

الگوهای عددی صفحه ی 5 ریاضی ششم Riazifilm

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

الگوهای عددی صفحه ی 5 ریاضی ششم Riazifilm

0
رایگان!

بخش پذیری صفحه ی 15 ریاضی ششم Riazifilm

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

تدریس بخش پذیری صفحه ی 15 ریاضی ششم Riazifilm

0
رایگان!

تدریس الگوهای عددی صفحه ی 3 و 4 ریاضی ششم riazifilm

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

تدریس الگوهای عددی صفحه ی 3 و 4 ریاضی ششم riazifilm

0
رایگان!