در پایه ی هفتم هم مباحث زیر به زبانی بسیار ساده آموزش داده شده اند:

راهبردهای حل مساله-راهبرد الگویابی-حدس و آزمایش-زیر مساله-حل مساله ی ساده تر-روش های نمادین-معرفی عددهای علامت دار-جمع و تفریق عددهای صحیح-ضرب و تقسیم عددهای صحیح-جبر و معادله-روابط بین پاره خط ها-روابط بین زاویه ها-تبدیلات هندسی-انتقال-تقارن-شکل های مساوی-هم نهشت-عدد اول-شمارنده ی اول-بزرگ ترین شمارنده ی مشترک-کوچک ترین مضرب مشترک-حجم های هندسی-محاسبه ی حجم های منشوری-مساحت جانبی و کل-مساحت کل-حجم و سطح-تعریف توان-محاسبه ی عبارت توان دار-ساده کردن عبارت های توان دار-جذر و ریشه-پاره خط جهت دار-بردارهای مساوی و قرینه-مختصات-بردار انتقال-جمع آوری و نمایش داده ها-نمودارها و تفسیر نتیجه ها-احتمال یا اندازه گیری شانس-احتمال تجربی.

!

هیچ محصولی یافت نشد

محصولی برای فیلتر انتخابی شما یافت نشد.