در پایه ی پنجم موارد و موضوعات زیر آموزش داده می شود:

یادآوری عددنویسی و محاسبات عددی – معرفی میلیارد – جمع و تفریق عددهای مرکب – الگوها – مرور فصل – کسرهای بزرگ تر از واحد – جمع و تفریق عددهای مخلوط – ضرب کسرها – تقسیم کسرها – ضرب عددهای مخلوط – نسبت – نسبت های مساوی – تناسب – درصد – تقارن محوری – تقارن مرکزی – زاویه و نیمساز – چند ضلعی ها و مجموع زاویه های آن ها – عددهای اعشاری – جمع عددهای اعشاری – تفریق عددهای اعشاری – ضرب عددهای اعشاری – مساحت – مساحت لوزی و ذوزنقه – محیط دایره – حجم – گنجایش – جمع آوری و نمایش داده ها – میانگین و احتمال.

آموزش الگوها
100%
تخفیف

آموزش الگوها ـ ریاضی پنجم ـ صفحه ی 14 Riazifilm.ir

بدون امتیاز 0 رای
4000 – رایگان!

این فصل شامل 4 درس است. در درس اول ضمن یادآوری عددنویسی تا 9 رقم و کامل کردن طبقۀ میلیون (تا صدگان میلیون) به رابطۀ بین ارزش های مکانی رقم های مختلف در جدول، بیشتر از گذشته توجه خواهد شد. ضمن آنکه با چند بازی و فعالیت، عملیات جمع و تفریق و ضرب و تقسیم عددهای طبیعی یادآوری و تکمیل می شود. در درس دوم طبقه میلیارد معرفی شده و مشابه آنچه در سال گذشته برای میلیون تدریس شده است، مفاهیم مطرح می شوند. درس سوم به معرفی عددهای مرکب و جمع و تفریق آن در مورد زمان می پردازد و در انتها نیز مثال هایی از عددهای مرکب، غیر از زمان نیز مطرح می شود. آخر این فصل به موضوع الگویابی اختصاص یافته و در ضمن آن الگوی
عددهای مثلثی و مربعی معرفی می شوند.

12
4000 – رایگان!
آموزش جمع و تفریق عددهای مخلوط
100%
تخفیف

آموزش جمع و تفریق عددهای مخلوط ـ ریاضی پنجم ـ صفحه ی 28 Riazifilm.ir

بدون امتیاز 0 رای
2200 – رایگان!

در ویدئوهای مربوط به درس دوم از فصل 2 ریاضی پنجم، این موارد توسط استاد ابراهیم ابراهیمی توضیح داده شده است:

جمع دو کسر به کمک رسم شکل – حل تمرین های کار در کلاس – جمع دو عدد مخلوط به کمک رسم شکل – توضیح فعالیت های درس –

تفریق دو عدد مخلوط و کسر به کمک رسم شکل – آموزش 5 روش مختلف برای جمع و تفریق عددهای مخلوط و کسر – آموزش تفریق دو عدد مخلوط با استفاده از محور اعداد – آموزش حل مساله های مربوط به جمع و تفریق اعداد مخلوط و کسر

0
2200 – رایگان!

آموزش ضرب کسرها ـ ریاضی پنجم ـ صفحه ی 32 Riazifilm.ir

بدون امتیاز 0 رای
2,000 تومان

آموزش ضرب کسرها ریاضی پنجم صفحه ی 32 درس سوم از فصل 2 آموزش ضرب کسرها ـ ریاضی پنجم ـ…

0
2,000 تومان
آموزش کسرهای بزرگ تر از واحد ریاضی پنجم صفحه ی 25
17%
تخفیف

آموزش کسرهای بزرگ تر از واحد ریاضی پنجم صفحه ی 25 Riazifilm.ir

بدون امتیاز 0 رای
2,500 تومان

در ویدئوهای مربوط به درس اول از فصل 2 ریاضی پنجم، این موارد توسط استاد ابراهیم ابراهیمی توضیح داده شده است:

نشان دادن کسر و عدد مخلوط بر روی محور – نشان دادن کسر و عدد مخلوط با شکل – تعریف و آموزش کسر بزرگ تر از واحد – آموزش تبدیل عدد مخلوط به کسر – حل مساله های کتاب – آموزش تبدیل کسر بزرگ تر از واحد به عدد مخلوط – مقایسه ی اعداد صحیح، کسر و اعداد مخلوط

1
2,500 تومان
آموزش الگوها
29%
تخفیف

الگوها ـ ریاضی پنجم ـ صفحه ی 15 Riazifilm.ir

بدون امتیاز 0 رای
2,000 تومان

این فصل شامل 4 درس است. در درس اول ضمن یادآوری عددنویسی تا 9 رقم و کامل کردن طبقۀ میلیون (تا صدگان میلیون) به رابطۀ بین ارزش های مکانی رقم های مختلف در جدول، بیشتر از گذشته توجه خواهد شد. ضمن آنکه با چند بازی و فعالیت، عملیات جمع و تفریق و ضرب و تقسیم عددهای طبیعی یادآوری و تکمیل می شود. در درس دوم طبقه میلیارد معرفی شده و مشابه آنچه در سال گذشته برای میلیون تدریس شده است، مفاهیم مطرح می شوند. درس سوم به معرفی عددهای مرکب و جمع و تفریق آن در مورد زمان می پردازد و در انتها نیز مثال هایی از عددهای مرکب، غیر از زمان نیز مطرح می شود. آخر این فصل به موضوع الگویابی اختصاص یافته و در ضمن آن الگوی
عددهای مثلثی و مربعی معرفی می شوند.

0
2,000 تومان
تدریس الگوها
29%
تخفیف

الگوها ـ ریاضی پنجم ـ صفحه ی 16 Riazifilm.ir

بدون امتیاز 0 رای
2,000 تومان

این فصل شامل 4 درس است. در درس اول ضمن یادآوری عددنویسی تا 9 رقم و کامل کردن طبقۀ میلیون (تا صدگان میلیون) به رابطۀ بین ارزش های مکانی رقم های مختلف در جدول، بیشتر از گذشته توجه خواهد شد. ضمن آنکه با چند بازی و فعالیت، عملیات جمع و تفریق و ضرب و تقسیم عددهای طبیعی یادآوری و تکمیل می شود. در درس دوم طبقه میلیارد معرفی شده و مشابه آنچه در سال گذشته برای میلیون تدریس شده است، مفاهیم مطرح می شوند. درس سوم به معرفی عددهای مرکب و جمع و تفریق آن در مورد زمان می پردازد و در انتها نیز مثال هایی از عددهای مرکب، غیر از زمان نیز مطرح می شود. آخر این فصل به موضوع الگویابی اختصاص یافته و در ضمن آن الگوی
عددهای مثلثی و مربعی معرفی می شوند.

0
2,000 تومان
تدریس الگوها
100%
تخفیف

الگوها ـ ریاضی پنجم ـ صفحه ی 17 Riazifilm.ir

بدون امتیاز 0 رای
4600 – رایگان!

این فصل شامل 4 درس است. در درس اول ضمن یادآوری عددنویسی تا 9 رقم و کامل کردن طبقۀ میلیون (تا صدگان میلیون) به رابطۀ بین ارزش های مکانی رقم های مختلف در جدول، بیشتر از گذشته توجه خواهد شد. ضمن آنکه با چند بازی و فعالیت، عملیات جمع و تفریق و ضرب و تقسیم عددهای طبیعی یادآوری و تکمیل می شود. در درس دوم طبقه میلیارد معرفی شده و مشابه آنچه در سال گذشته برای میلیون تدریس شده است، مفاهیم مطرح می شوند. درس سوم به معرفی عددهای مرکب و جمع و تفریق آن در مورد زمان می پردازد و در انتها نیز مثال هایی از عددهای مرکب، غیر از زمان نیز مطرح می شود. آخر این فصل به موضوع الگویابی اختصاص یافته و در ضمن آن الگوی
عددهای مثلثی و مربعی معرفی می شوند.

3
4600 – رایگان!

تدریس جمع و تفریق عددهای مخلوط ـ ریاضی پنجم ـ صفحه ی 29 Riazifilm.ir

بدون امتیاز 0 رای
2,000 تومان

در ویدئوهای مربوط به درس دوم از فصل 2 ریاضی پنجم، این موارد توسط استاد ابراهیم ابراهیمی توضیح داده شده است:

جمع دو کسر به کمک رسم شکل – حل تمرین های کار در کلاس – جمع دو عدد مخلوط به کمک رسم شکل – توضیح فعالیت های درس –

تفریق دو عدد مخلوط و کسر به کمک رسم شکل – آموزش 5 روش مختلف برای جمع و تفریق عددهای مخلوط و کسر – آموزش تفریق دو عدد مخلوط با استفاده از محور اعداد – آموزش حل مساله های مربوط به جمع و تفریق اعداد مخلوط و کسر

0
2,000 تومان