آموزش جمع و تفریق عددهای مخلوط
100%
تخفیف

آموزش جمع و تفریق عددهای مخلوط ـ ریاضی پنجم ـ صفحه ی 28 Riazifilm.ir

بدون امتیاز 0 رای
2200 – رایگان!

در ویدئوهای مربوط به درس دوم از فصل 2 ریاضی پنجم، این موارد توسط استاد ابراهیم ابراهیمی توضیح داده شده است:

جمع دو کسر به کمک رسم شکل – حل تمرین های کار در کلاس – جمع دو عدد مخلوط به کمک رسم شکل – توضیح فعالیت های درس –

تفریق دو عدد مخلوط و کسر به کمک رسم شکل – آموزش 5 روش مختلف برای جمع و تفریق عددهای مخلوط و کسر – آموزش تفریق دو عدد مخلوط با استفاده از محور اعداد – آموزش حل مساله های مربوط به جمع و تفریق اعداد مخلوط و کسر

0
2200 – رایگان!

آموزش ضرب کسرها ـ ریاضی پنجم ـ صفحه ی 32 Riazifilm.ir

بدون امتیاز 0 رای
2,000 تومان

آموزش ضرب کسرها ریاضی پنجم صفحه ی 32 درس سوم از فصل 2 آموزش ضرب کسرها ـ ریاضی پنجم ـ…

0
2,000 تومان
آموزش کسرهای بزرگ تر از واحد ریاضی پنجم صفحه ی 25
17%
تخفیف

آموزش کسرهای بزرگ تر از واحد ریاضی پنجم صفحه ی 25 Riazifilm.ir

بدون امتیاز 0 رای
2,500 تومان

در ویدئوهای مربوط به درس اول از فصل 2 ریاضی پنجم، این موارد توسط استاد ابراهیم ابراهیمی توضیح داده شده است:

نشان دادن کسر و عدد مخلوط بر روی محور – نشان دادن کسر و عدد مخلوط با شکل – تعریف و آموزش کسر بزرگ تر از واحد – آموزش تبدیل عدد مخلوط به کسر – حل مساله های کتاب – آموزش تبدیل کسر بزرگ تر از واحد به عدد مخلوط – مقایسه ی اعداد صحیح، کسر و اعداد مخلوط

1
2,500 تومان

تدریس جمع و تفریق عددهای مخلوط ـ ریاضی پنجم ـ صفحه ی 29 Riazifilm.ir

بدون امتیاز 0 رای
2,000 تومان

در ویدئوهای مربوط به درس دوم از فصل 2 ریاضی پنجم، این موارد توسط استاد ابراهیم ابراهیمی توضیح داده شده است:

جمع دو کسر به کمک رسم شکل – حل تمرین های کار در کلاس – جمع دو عدد مخلوط به کمک رسم شکل – توضیح فعالیت های درس –

تفریق دو عدد مخلوط و کسر به کمک رسم شکل – آموزش 5 روش مختلف برای جمع و تفریق عددهای مخلوط و کسر – آموزش تفریق دو عدد مخلوط با استفاده از محور اعداد – آموزش حل مساله های مربوط به جمع و تفریق اعداد مخلوط و کسر

0
2,000 تومان

تدریس ضرب کسرها ریاضی پنجم صفحه ی 33 Riazifilm.ir

بدون امتیاز 0 رای
2,000 تومان

تدریس ضرب کسرها ریاضی پنجم صفحه ی 33 درس سوم از فصل 2 تدریس ضرب کسرها ریاضی پنجم صفحه ی…

0
2,000 تومان
آموزش جمع و تفریق عددهای مخلوط
100%
تخفیف

جمع و تفریق عددهای مخلوط ـ ریاضی پنجم ـ صفحه ی 27 Riazifilm.ir

بدون امتیاز 0 رای
2600 – رایگان!

در ویدئوهای مربوط به درس دوم از فصل 2 ریاضی پنجم، این موارد توسط استاد ابراهیم ابراهیمی توضیح داده شده است:

جمع دو کسر به کمک رسم شکل – حل تمرین های کار در کلاس – جمع دو عدد مخلوط به کمک رسم شکل – توضیح فعالیت های درس –

تفریق دو عدد مخلوط و کسر به کمک رسم شکل – آموزش 5 روش مختلف برای جمع و تفریق عددهای مخلوط و کسر – آموزش تفریق دو عدد مخلوط با استفاده از محور اعداد – آموزش حل مساله های مربوط به جمع و تفریق اعداد مخلوط و کسر

0
2600 – رایگان!
آموزش جمع و تفریق عددهای مخلوط
100%
تخفیف

جمع و تفریق عددهای مخلوط ـ ریاضی پنجم ـ صفحه ی 30 Riazifilm.ir

بدون امتیاز 0 رای
3800 – رایگان!

در ویدئوهای مربوط به درس دوم از فصل 2 ریاضی پنجم، این موارد توسط استاد ابراهیم ابراهیمی توضیح داده شده است:

جمع دو کسر به کمک رسم شکل – حل تمرین های کار در کلاس – جمع دو عدد مخلوط به کمک رسم شکل – توضیح فعالیت های درس –

تفریق دو عدد مخلوط و کسر به کمک رسم شکل – آموزش 5 روش مختلف برای جمع و تفریق عددهای مخلوط و کسر – آموزش تفریق دو عدد مخلوط با استفاده از محور اعداد – آموزش حل مساله های مربوط به جمع و تفریق اعداد مخلوط و کسر

0
3800 – رایگان!
آموزش جمع و تفریق عددهای مخلوط
13%
تخفیف

جمع و تفریق عددهای مخلوط ـ ریاضی پنجم ـ صفحه ی 31 Riazifilm.ir

بدون امتیاز 0 رای
3,500 تومان

در ویدئوهای مربوط به درس دوم از فصل 2 ریاضی پنجم، این موارد توسط استاد ابراهیم ابراهیمی توضیح داده شده است:

جمع دو کسر به کمک رسم شکل – حل تمرین های کار در کلاس – جمع دو عدد مخلوط به کمک رسم شکل – توضیح فعالیت های درس –

تفریق دو عدد مخلوط و کسر به کمک رسم شکل – آموزش 5 روش مختلف برای جمع و تفریق عددهای مخلوط و کسر – آموزش تفریق دو عدد مخلوط با استفاده از محور اعداد – آموزش حل مساله های مربوط به جمع و تفریق اعداد مخلوط و کسر

0
3,500 تومان