در پایه ی چهارم دبستان موارد ذیل آموزش داده می شود:

حل مساله – الگویابی – رسم شکل – عددنویسی – الگوها – ماشین ورودی ـ خروجی – معرفی میلیون – معما و سرگرمی – حل مسائل – رسم شکل و حل مساله ی ساده تر – شناخت کسرها – جمع و تفریق – تساوی کسرها – ضرب عدد در کسر – الگوسازی – حذف حالت های نا مطلوب – ضرب دو عدد دو رقمی – محاسبه ی حاصل ضرب – محاسبه های تقریبی – تقسیم و بخش پذیری – تقسیم بر عددهای یک رقمی – تقسیم بر عدد دورقمی – الگوسازی – زیر مسئله – اندازه گیری زاویه – اندازه گیری زمان – اندازه گیری طول – حل مسئله ی ساده تر – عدد مخلوط – عدد اعشاری – جمع و تفریق اعشاری – ارزش مکانی عددهای اعشاری – حدس و آزمایش – روش های نمادین – عمود – موازی – چهار ضلعی ها – مساحت متوازی الاضلاع – مساحت مثلث – محیط و مساحت – نمودار خط شکسته و احتمال.
دقت نمایید تا زمانی که یک درس را بخوبی یاد نگرفته اید وارد درس بعدی نشوید. این مباحث در پایه های بالاتر هم وجود دارد بنابراین امسال خوب تمرین و تکرارد اشته باشید تا سال های بعد راحت تر مطالب جدید را یاد بگیرید و دانش خود را تکمیل نمایید.

!

هیچ محصولی یافت نشد

محصولی برای فیلتر انتخابی شما یافت نشد.