یادآوری عددنویسی صفحه ی 7 ریاضی ششم (قسمت 2) Riazifilm

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

آموزش عدد نویسی صفحه ی 7 ریاضی ششم (قسمت 2) Riazifilm

0
رایگان!

یادآوری عددنویسی صفحه ی 8 ریاضی ششم Riazifilm

یادآوری عددنویسی صفحه ی 8 ریاضی ششم Riazifilm

0
رایگان!
یادآوری عددنویسی و محاسبات عددی
100%
تخفیف

یادآوری عددنویسی و محاسبات عددی ریاضی پنجم صفحه ی 2 Riazifilm.ir

بدون امتیاز 0 رای
3800 – رایگان!

این فصل شامل 4 درس است. در درس اول ضمن یادآوری عددنویسی تا 9 رقم و کامل کردن
طبقۀ میلیون )تا صدگان میلیون( به رابطۀ بین ارزشهای مکانی رقمهای مختلف در جدول، بیشتر از
گذشته توجه خواهد شد. ضمن آنکه با چند بازی و فعالیت، عملیات جمع و تفریق و ضرب و تقسیم
عددهای طبیعی یادآوری و تکمیل میشود. در درس دوم طبقه میلیارد معرفیشده و مشابه آنچه در
سال گذشته برای میلیون تدریس شده است، مفاهیم مطرح میشوند. درس سوم به معرفی عددهای
مرکب و جمع و تفریق آن در مورد زمان میپردازد و در انتها نیز مثالهایی از عددهای مرکب، غیر
از زمان نیز مطرح میشود. آخر این فصل به موضوع الگویابی اختصاصیافته و در ضمن آن الگوی
عددهای مثلثی و مربعی معرفی میشوند.

7
3800 – رایگان!
یادآوری عددنویسی و محاسبات عددی
100%
تخفیف

یادآوری عددنویسی و محاسبات عددی ریاضی پنجم صفحه ی 3 Riazifilm.ir

بدون امتیاز 0 رای
4000 – رایگان!

این فصل شامل 4 درس است. در درس اول ضمن یادآوری عددنویسی تا 9 رقم و کامل کردن
طبقۀ میلیون )تا صدگان میلیون( به رابطۀ بین ارزشهای مکانی رقمهای مختلف در جدول، بیشتر از
گذشته توجه خواهد شد. ضمن آنکه با چند بازی و فعالیت، عملیات جمع و تفریق و ضرب و تقسیم
عددهای طبیعی یادآوری و تکمیل میشود. در درس دوم طبقه میلیارد معرفیشده و مشابه آنچه در
سال گذشته برای میلیون تدریس شده است، مفاهیم مطرح میشوند. درس سوم به معرفی عددهای
مرکب و جمع و تفریق آن در مورد زمان میپردازد و در انتها نیز مثالهایی از عددهای مرکب، غیر
از زمان نیز مطرح میشود. آخر این فصل به موضوع الگویابی اختصاصیافته و در ضمن آن الگوی
عددهای مثلثی و مربعی معرفی میشوند.

7
4000 – رایگان!
یادآوری عددنویسی و محاسبات عددی
100%
تخفیف

یادآوری عددنویسی و محاسبات عددی ریاضی پنجم صفحه ی 4 Riazifilm.ir

بدون امتیاز 0 رای
4400 – رایگان!

این فصل شامل 4 درس است. در درس اول ضمن یادآوری عددنویسی تا 9 رقم و کامل کردن
طبقۀ میلیون )تا صدگان میلیون( به رابطۀ بین ارزشهای مکانی رقمهای مختلف در جدول، بیشتر از
گذشته توجه خواهد شد. ضمن آنکه با چند بازی و فعالیت، عملیات جمع و تفریق و ضرب و تقسیم
عددهای طبیعی یادآوری و تکمیل میشود. در درس دوم طبقه میلیارد معرفیشده و مشابه آنچه در
سال گذشته برای میلیون تدریس شده است، مفاهیم مطرح میشوند. درس سوم به معرفی عددهای
مرکب و جمع و تفریق آن در مورد زمان میپردازد و در انتها نیز مثالهایی از عددهای مرکب، غیر
از زمان نیز مطرح میشود. آخر این فصل به موضوع الگویابی اختصاصیافته و در ضمن آن الگوی
عددهای مثلثی و مربعی معرفی میشوند.

13
4400 – رایگان!
یادآوری عددنویسی و محاسبات عددی
29%
تخفیف

یادآوری عددنویسی و محاسبات عددی ریاضی پنجم صفحه ی 5 Riazifilm.ir

5.00 1 رای
2,000 تومان

این فصل شامل 4 درس است. در درس اول ضمن یادآوری عددنویسی تا 9 رقم و کامل کردن
طبقۀ میلیون )تا صدگان میلیون( به رابطۀ بین ارزشهای مکانی رقمهای مختلف در جدول، بیشتر از
گذشته توجه خواهد شد. ضمن آنکه با چند بازی و فعالیت، عملیات جمع و تفریق و ضرب و تقسیم
عددهای طبیعی یادآوری و تکمیل میشود. در درس دوم طبقه میلیارد معرفیشده و مشابه آنچه در
سال گذشته برای میلیون تدریس شده است، مفاهیم مطرح میشوند. درس سوم به معرفی عددهای
مرکب و جمع و تفریق آن در مورد زمان میپردازد و در انتها نیز مثالهایی از عددهای مرکب، غیر
از زمان نیز مطرح میشود. آخر این فصل به موضوع الگویابی اختصاصیافته و در ضمن آن الگوی
عددهای مثلثی و مربعی معرفی میشوند.

9
2,000 تومان