تدریس بخش پذیری صفحه ی 13 ریاضی ششم Riazifilm

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

تدریس بخش پذیری صفحه ی 13 ریاضی ششم Riazifilm

0
رایگان!

تدریس بخش پذیری صفحه ی 14 ریاضی ششم Riazifilm

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

تدریس بخش پذیری صفحه ی 14 ریاضی ششم Riazifilm

0
رایگان!

تدریس جمع و تفریق عددهای مخلوط ـ ریاضی پنجم ـ صفحه ی 29 Riazifilm.ir

بدون امتیاز 0 رای
2,000 تومان

در ویدئوهای مربوط به درس دوم از فصل 2 ریاضی پنجم، این موارد توسط استاد ابراهیم ابراهیمی توضیح داده شده است:

جمع دو کسر به کمک رسم شکل – حل تمرین های کار در کلاس – جمع دو عدد مخلوط به کمک رسم شکل – توضیح فعالیت های درس –

تفریق دو عدد مخلوط و کسر به کمک رسم شکل – آموزش 5 روش مختلف برای جمع و تفریق عددهای مخلوط و کسر – آموزش تفریق دو عدد مخلوط با استفاده از محور اعداد – آموزش حل مساله های مربوط به جمع و تفریق اعداد مخلوط و کسر

0
2,000 تومان

تدریس ضرب کسرها ریاضی پنجم صفحه ی 33 Riazifilm.ir

بدون امتیاز 0 رای
2,000 تومان

تدریس ضرب کسرها ریاضی پنجم صفحه ی 33 درس سوم از فصل 2 تدریس ضرب کسرها ریاضی پنجم صفحه ی…

0
2,000 تومان

تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی ـ صفحه ی 52 ریاضی ششم Riazifilm

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

فیلم حل تمرین ـ Riazifilm.ir/lms ـ سایت ریاضی فیلم

0
رایگان!

تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی ـ صفحه ی 53 و 54 ریاضی ششم Riazifilm

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

فیلم حل تمرین ـ Riazifilm.ir/lms ـ سایت ریاضی فیلم

0
رایگان!

تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی ـ صفحه ی 53 و 54 ریاضی ششم Riazifilm

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

فیلم حل تمرین ـ Riazifilm.ir/lms ـ سایت ریاضی فیلم

0
رایگان!

تقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی ـ صفحه ی 55 ریاضی ششم Riazifilm

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

فیلم حل تمرین ـ Riazifilm.ir/lms ـ سایت ریاضی فیلم

0
رایگان!