ریاضی فیلم

محیط دایره صفحه ی ۱۱۱ فصل ریاضی پنجم Riazifilm.ir

فیلم حل تمرین      ریاضی فیلم    Riazifilm

توضیحات

در این فیلم،-آموزش محیط دایره- استاد ابراهیم ابراهیمی تمام تمرین های تدریس صفحه ی ۱۱۱ ریاضی پنجم را با روش های استاندارد و ساده آموزش داده است. در کنار حل تمرین به تناسب، هر جا که لازم بوده مطالب مکمل آموزشی و نکات لازم برای حل تمرین های مشابه ارائه گردیده است. محاسبه ی شعاع دایره، قطر دایره و تدریس محیط دایره در این ویدئو آموزش داده شده است. روش های مختلف محاسبه ی محیط استخر نیز توضیح داده شده است.

درس دو این فصل شامل صفحات ۱۱۰۱۱۱  و ۱۱۲ می باشد.

با کلیک بر روی شماره ی صفحه، فیلم مربوطه نمایش داده می شود.

آموزش محیط دایره

این فصل، شامل ۴ درس است. در درس اول مساحت لوزی و ذوزنقه در قالب فعالیت معرفی خواهد شد.

درس دوم به اندازه گیری محیط دایره اختصاص یافته است. عدد π به دانش آموزان معرفی می شود.

درس سوم به معرفی حجم اختصاص داده شده است. در این درس مفاهیم بقای حجم،ضرورت نیاز به واحد دقیق برای اندازه گیری حجم اجسام و در نهایت دستور محاسبه حجم مکعب مستطیل ارائه می شود. از دانش آموز انتظار می رود حجم شکل های ترکیبی را نیز بتواند محاسبه کند.
درس پایانی این فصل به مفهوم گنجایش پرداخته است.  در واقع جمعبندی از مفاهیم مربوط به گنجایش که در پایه های تحصیلی پیشین مطرح شده است، ارائه می شود.

در این فصل واحدهای اندازه گیری لیتر و سیسی) میلیلیتر، سانتیمتر مکعب (معرفی می شود و توصیه می شود واحدهای دیگر اندازه گیری مثل مترمکعب مطرح نشود.

اهداف تدریس محیط دایره
۱ــ تمام اجزاء دایره را بشناسد.
۲ــ فرمول محیط دایره را بداند و بتواند محیط دایره را محاسبه کند.
۳ــ با عدد π تا دورقم اعشار آشنا شود.
۴ــ بداند که افزایش و کاهش اندازۀ شعاع، افزایش و کاهش محیط را موجب می شود.
۵  ــ مفهوم نیم دایره و ربع دایره را بداند.
۶ ــ بتواند محیط شکلهای ترکیبی را محاسبه کند.
۷ــ کار با ابزار هندسی نظیر خط کش و پرگار را بداند.

ای منبع: کتاب راهنمای معلم ریاضی ششم

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…

به سایت استاد ابراهیمی خوش آمدید.

وب سایت RiaziFilm

پیشرفت، تکنولوژی و فضای مجازی، واژه هایی هستند که تقریبا هر روز می شنویم. این واژه ها برای خودشان دنیایی ساخته اند که خیلیا در آن بیگانه و غریبند. امام علی (ع) می فرماید: فرزندان خود را برای زمانی غیر از زمان خودتان تربیت کنید. دنیای آینده، دنیایی در فضای مجازی خواهد بود که اگر اندکی غفلت کنیم از قافله عقب مانده ایم. بیشتر بخوانید

نماد زرین پال

آمار بازدیدکنندگان سایت

  • ۰
  • ۳,۴۲۱
  • ۳۰۱
  • ۳,۵۰۲
  • ۴۱,۹۹۷
  • ۹۴۴,۱۷۲
  • ۲,۹۱۸,۸۷۸
  • ۹۹۷,۸۶۳
  • ۱,۲۸۹
  • ۷۱۵,۴۷۳