آموزش الگوهای عددی صفحه ی 2 ریاضی ششم Riazifilm

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

آموزش الگوهای عددی صفحه ی 2 ریاضی ششم Riazifilm

0
رایگان!

آموزش بخش پذیری صفحه ی 11 و 12 ریاضی ششم Riazifilm

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

آموزش بخش پذیری صفحه ی 11 و 12 ریاضی ششم Riazifilm

0
رایگان!

آموزش دوران ـ ریاضی ششم صفحه ی 70 Riazifilm

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

فیلم حل تمرین ـ سایت ریاضی فیلم ـ Riazifil.ir/lms

0
رایگان!

آموزش دوران ـ ریاضی ششم صفحه ی 71 Riazifilm

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

فیلم حل تمرین ـ سایت ریاضی فیلم ـ Riazifil.ir/lms

0
رایگان!
45%
تخفیف

آموزش ریاضی ششم

بدون امتیاز 0 رای
10,000 تومان 5,500 تومان

در این دوره ریاضی ششم بطور کامل آموزش داده می شود و شرط شرکت در این دوره: کسب امتیاز قبولی (نمره ی 15) در آزمون ورودی می باشد.

90
10,000 تومان 5,500 تومان

الگوهای عددی صفحه ی 5 ریاضی ششم Riazifilm

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

الگوهای عددی صفحه ی 5 ریاضی ششم Riazifilm

0
رایگان!

بخش پذیری صفحه ی 15 ریاضی ششم Riazifilm

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

تدریس بخش پذیری صفحه ی 15 ریاضی ششم Riazifilm

0
رایگان!

تدریس الگوهای عددی صفحه ی 3 و 4 ریاضی ششم riazifilm

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

تدریس الگوهای عددی صفحه ی 3 و 4 ریاضی ششم riazifilm

0
رایگان!