آموزش الگوها
100%
تخفیف

آموزش الگوها ـ ریاضی پنجم ـ صفحه ی 14 Riazifilm.ir

بدون امتیاز 0 رای
4000 – رایگان!

این فصل شامل 4 درس است. در درس اول ضمن یادآوری عددنویسی تا 9 رقم و کامل کردن طبقۀ میلیون (تا صدگان میلیون) به رابطۀ بین ارزش های مکانی رقم های مختلف در جدول، بیشتر از گذشته توجه خواهد شد. ضمن آنکه با چند بازی و فعالیت، عملیات جمع و تفریق و ضرب و تقسیم عددهای طبیعی یادآوری و تکمیل می شود. در درس دوم طبقه میلیارد معرفی شده و مشابه آنچه در سال گذشته برای میلیون تدریس شده است، مفاهیم مطرح می شوند. درس سوم به معرفی عددهای مرکب و جمع و تفریق آن در مورد زمان می پردازد و در انتها نیز مثال هایی از عددهای مرکب، غیر از زمان نیز مطرح می شود. آخر این فصل به موضوع الگویابی اختصاص یافته و در ضمن آن الگوی
عددهای مثلثی و مربعی معرفی می شوند.

14
4000 – رایگان!

آموزش الگوهای عددی صفحه ی 2 ریاضی ششم Riazifilm

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

آموزش الگوهای عددی صفحه ی 2 ریاضی ششم Riazifilm

0
رایگان!

آموزش بخش پذیری صفحه ی 11 و 12 ریاضی ششم Riazifilm

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

آموزش بخش پذیری صفحه ی 11 و 12 ریاضی ششم Riazifilm

0
رایگان!
آموزش جمع و تفریق عددهای مخلوط
100%
تخفیف

آموزش جمع و تفریق عددهای مخلوط ـ ریاضی پنجم ـ صفحه ی 28 Riazifilm.ir

بدون امتیاز 0 رای
2200 – رایگان!

در ویدئوهای مربوط به درس دوم از فصل 2 ریاضی پنجم، این موارد توسط استاد ابراهیم ابراهیمی توضیح داده شده است:

جمع دو کسر به کمک رسم شکل – حل تمرین های کار در کلاس – جمع دو عدد مخلوط به کمک رسم شکل – توضیح فعالیت های درس –

تفریق دو عدد مخلوط و کسر به کمک رسم شکل – آموزش 5 روش مختلف برای جمع و تفریق عددهای مخلوط و کسر – آموزش تفریق دو عدد مخلوط با استفاده از محور اعداد – آموزش حل مساله های مربوط به جمع و تفریق اعداد مخلوط و کسر

0
2200 – رایگان!

آموزش دوران ـ ریاضی ششم صفحه ی 70 Riazifilm

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

فیلم حل تمرین ـ سایت ریاضی فیلم ـ Riazifil.ir/lms

0
رایگان!

آموزش دوران ـ ریاضی ششم صفحه ی 71 Riazifilm

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

فیلم حل تمرین ـ سایت ریاضی فیلم ـ Riazifil.ir/lms

0
رایگان!

آموزش ریاضی ششم

بدون امتیاز 0 رای
5,500 تومان

در این دوره ریاضی ششم بطور کامل آموزش داده می شود و شرط شرکت در این دوره: کسب امتیاز قبولی (نمره ی 15) در آزمون ورودی می باشد.

93
5,500 تومان

آموزش ضرب کسرها ـ ریاضی پنجم ـ صفحه ی 32 Riazifilm.ir

بدون امتیاز 0 رای
2,000 تومان

آموزش ضرب کسرها ریاضی پنجم صفحه ی 32 درس سوم از فصل 2 آموزش ضرب کسرها ـ ریاضی پنجم ـ…

0
2,000 تومان