آموزش کسرهای بزرگ تر از واحد ریاضی پنجم صفحه ی 25
17%
تخفیف

آموزش کسرهای بزرگ تر از واحد ریاضی پنجم صفحه ی 25 Riazifilm.ir

بدون امتیاز 0 رای
2,500 تومان

در ویدئوهای مربوط به درس اول از فصل 2 ریاضی پنجم، این موارد توسط استاد ابراهیم ابراهیمی توضیح داده شده است:

نشان دادن کسر و عدد مخلوط بر روی محور – نشان دادن کسر و عدد مخلوط با شکل – تعریف و آموزش کسر بزرگ تر از واحد – آموزش تبدیل عدد مخلوط به کسر – حل مساله های کتاب – آموزش تبدیل کسر بزرگ تر از واحد به عدد مخلوط – مقایسه ی اعداد صحیح، کسر و اعداد مخلوط

1
2,500 تومان
آموزش الگوها
29%
تخفیف

الگوها ـ ریاضی پنجم ـ صفحه ی 15 Riazifilm.ir

بدون امتیاز 0 رای
2,000 تومان

این فصل شامل 4 درس است. در درس اول ضمن یادآوری عددنویسی تا 9 رقم و کامل کردن طبقۀ میلیون (تا صدگان میلیون) به رابطۀ بین ارزش های مکانی رقم های مختلف در جدول، بیشتر از گذشته توجه خواهد شد. ضمن آنکه با چند بازی و فعالیت، عملیات جمع و تفریق و ضرب و تقسیم عددهای طبیعی یادآوری و تکمیل می شود. در درس دوم طبقه میلیارد معرفی شده و مشابه آنچه در سال گذشته برای میلیون تدریس شده است، مفاهیم مطرح می شوند. درس سوم به معرفی عددهای مرکب و جمع و تفریق آن در مورد زمان می پردازد و در انتها نیز مثال هایی از عددهای مرکب، غیر از زمان نیز مطرح می شود. آخر این فصل به موضوع الگویابی اختصاص یافته و در ضمن آن الگوی
عددهای مثلثی و مربعی معرفی می شوند.

0
2,000 تومان
تدریس الگوها
29%
تخفیف

الگوها ـ ریاضی پنجم ـ صفحه ی 16 Riazifilm.ir

بدون امتیاز 0 رای
2,000 تومان

این فصل شامل 4 درس است. در درس اول ضمن یادآوری عددنویسی تا 9 رقم و کامل کردن طبقۀ میلیون (تا صدگان میلیون) به رابطۀ بین ارزش های مکانی رقم های مختلف در جدول، بیشتر از گذشته توجه خواهد شد. ضمن آنکه با چند بازی و فعالیت، عملیات جمع و تفریق و ضرب و تقسیم عددهای طبیعی یادآوری و تکمیل می شود. در درس دوم طبقه میلیارد معرفی شده و مشابه آنچه در سال گذشته برای میلیون تدریس شده است، مفاهیم مطرح می شوند. درس سوم به معرفی عددهای مرکب و جمع و تفریق آن در مورد زمان می پردازد و در انتها نیز مثال هایی از عددهای مرکب، غیر از زمان نیز مطرح می شود. آخر این فصل به موضوع الگویابی اختصاص یافته و در ضمن آن الگوی
عددهای مثلثی و مربعی معرفی می شوند.

0
2,000 تومان
تدریس الگوها
100%
تخفیف

الگوها ـ ریاضی پنجم ـ صفحه ی 17 Riazifilm.ir

بدون امتیاز 0 رای
4600 – رایگان!

این فصل شامل 4 درس است. در درس اول ضمن یادآوری عددنویسی تا 9 رقم و کامل کردن طبقۀ میلیون (تا صدگان میلیون) به رابطۀ بین ارزش های مکانی رقم های مختلف در جدول، بیشتر از گذشته توجه خواهد شد. ضمن آنکه با چند بازی و فعالیت، عملیات جمع و تفریق و ضرب و تقسیم عددهای طبیعی یادآوری و تکمیل می شود. در درس دوم طبقه میلیارد معرفی شده و مشابه آنچه در سال گذشته برای میلیون تدریس شده است، مفاهیم مطرح می شوند. درس سوم به معرفی عددهای مرکب و جمع و تفریق آن در مورد زمان می پردازد و در انتها نیز مثال هایی از عددهای مرکب، غیر از زمان نیز مطرح می شود. آخر این فصل به موضوع الگویابی اختصاص یافته و در ضمن آن الگوی
عددهای مثلثی و مربعی معرفی می شوند.

3
4600 – رایگان!

الگوهای عددی صفحه ی 5 ریاضی ششم Riazifilm

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

الگوهای عددی صفحه ی 5 ریاضی ششم Riazifilm

0
رایگان!

بخش پذیری صفحه ی 15 ریاضی ششم Riazifilm

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

تدریس بخش پذیری صفحه ی 15 ریاضی ششم Riazifilm

0
رایگان!

تدریس الگوهای عددی صفحه ی 3 و 4 ریاضی ششم riazifilm

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

تدریس الگوهای عددی صفحه ی 3 و 4 ریاضی ششم riazifilm

0
رایگان!

تدریس الگوهای عددی صفحه ی 6 ریاضی ششم Riazifilm

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

تدریس الگوهای عددی صفحه ی 6 ریاضی ششم Riazifilm

0
رایگان!